شهرداری رامسر

شورای شهر 

نام و نام خانوادگی

سمت

اسماعیل گوهررستمی


رئیس

جعفر لطیف زاده

نائب رئیس

عباس روغنچی

منشی

مهندس مجید درجانی

سخنگو

دکتر هادی حلاجیان

عضو

دکتر احسان برزگر

عضو

محمدجواد مهرافشان

عضو

 

آقای اسماعیل گوهررستمی – رئیس شورا

آقای جعفر لطیف زاده – نائب رئیس شورا

آقای عباس روغنچی – منشی شورا

آقای مهندس مجید درجانی – سخنگو

                                          آقای دکتر هادی حلاجیان– عضو شورا                                          

آقای دکتر احسان برزگر – عضو شورا

آقای محمدجواد مهرافشان – عضو شورا