شهرداری رامسر

شورای شهر
 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر هادی حلاجیان


رئیس

مهندس محمدجعفر خلخالی

نائب رئیس

دکتر حسن فیلی

منشی

مهندس مجید درجانی

عضو

آقای سعید صفاتی

عضو

 

آقای دکتر هادی حلاجیان- رئیس شورا

آقای مهندس محمدجعفر خلخالی - نائب رئیس شورا

آقای دکتر حسن فیلی- منشی

آقای مهندس مجید درجانی- عضو

آقای سعید صفاتی- عضو