سامانه شفافیت
   
مناقصه/مزایده ها    

برای مشاهده مزایده و مناقصه ها ی شهرداری رامسر به سامانه ستاد مراجعه کنید.

لینک سامانه ستاد :https://setadiran.ir/setad/cms

   

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0